Bod eich hun: gwirfoddoli Side by Side

Mae Lucy Swannell wedi canfod bod helpu rhywun arall i deimlo’n rhan o’r byd wedi rhoi lle newydd iddi hi ynddo hefyd.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg

Lucy Swannell

Pan wirfoddolodd hi gyntaf ar gyfer Side by Side, roedd Lucy Swannell yn bryderus ynghylch cwrdd â Bill, yr unigolyn â dementia roedd wedi'i pharu ag ef. Fodd bynnag, ni wnaeth hynny'n parhau'n hir.

‘Pan fydd popeth rydych chi'n ei wybod am rywun yn cynnwys rhai manylion ar ffurflen yn unig, mae'n anodd gwybod a fyddwch chi'n dod ymlaen,’ meddai Lucy.

‘Doedd dim angen i mi boeni, gan fod Bill wedi tawelu fy meddwl yn gyflym. Fe sylweddoles i'n fuan y gallwn i fod fy hun - mor ddwl â dau frwsh - a byddai Bill yn goddef fy jôcs gwael gan ddweud, “Dw i'n poeni amdanoch chi,” ac weithiau'n chwerthin.'

Golwg o’r môr

Mae Side by Side yn cysylltu pobl â dementia â gwirfoddolwyr sy'n eu helpu i barhau i wneud y pethau maen nhw'n eu hoffi. I Bill, yn Aberystwyth, roedd ei gysylltiad â'r môr yn golygu mai dyna'r lle amlwg iddo ef a Lucy dreulio amser.

‘Mae e'n mwynhau mynd i rywle ar yr arfordir lle, yn dibynnu ar y ffactor oeri gwynt, y byddwn ni naill ai'n eistedd y tu allan neu'n aros yn y car,’ meddai Lucy. ‘Dw i'n dod â fflasg o goffi a rhywfaint o siwgr, a dyna - ynghyd â golwg o'r môr - yw'r cyfan sydd arnon ni ei angen.

‘Does dim llawer o bobl y galla i ddychmygu siarad â nhw am dros awr,’ meddai Lucy.

‘Mae'r môr yn dod ag atgofion yn ôl o deithiau i leoedd pell, er ein bod ni'n siarad am gymaint arall hefyd. Wedi i ni roi'r byd yn ei le, efallai byddwn ni'n symud ymlaen i lyfrau, ffilmiau, cerddoriaeth a theulu.

‘Does dim llawer o bobl y galla i ddychmygu siarad â nhw am dros awr, mewn gwirionedd dw i ddim yn meddwl fy mod i'n siarad ag unrhyw un fel dw i'n siarad â Bill. Ar ôl mwy na thair blynedd, byddech chi'n meddwl y gallen ni redeg allan o bethau i siarad amdanyn nhw, ond mae'r ymadrodd “gallwn ni siarad am hynny yr wythnos nesaf” yn codi llawer gwaith.

Ffurflen ddwyieithog i rannu cefndir, ffafriaeth ac anghenion person gyda dementia.

'Yn hytrach na chropian allan o'r dref â gweddill y ceir ar ôl gweithio ar ddydd Iau a meddwl am beth i'w gael i de, dw i'n mynd i'r traeth gyda Bill, yn yfed coffi sy'n oeri'n gyflym ac yn siarad am bopeth ac unrhyw beth o dan yr haul - y sêr os yw'n aeaf.

‘Mae cyflymder bywyd heddiw yn aml yn teimlo'n rhy gyflym, ond dw i byth yn meddwl y dylwn i fod yn gwneud unrhyw beth arall pan fydda i gyda Bill.'

Gymaint yn fwy

Mae Lucy yn falch o'r cymorth mae hi wedi'i gael fel gwirfoddolwr, a does ganddi hi ddim amheuon am annog pobl eraill i gymryd rhan yn Side by Side.

‘Mae gan Bill lawer i’w gynnig i’r byd o hyd a dw i am ei helpu i deimlo’n rhan ohono bob amser,’ meddai Lucy.

‘Byddwch yn dod i adnabod rhywun na fyddech chi wedi ei gyfarfod fel arall, a rhywun sydd gymaint yn fwy na'u diagnosis o ddementia.

‘Mae'n fy ngwneud i'n hapus i weld Bill yn siarad heb ball am bwnc mae'n angerddol amdano, oherwydd pryd hynny dw i'n gwybod bod Bill yn ennill. Mae gan Bill lawer i'w gynnig i'r byd o hyd a dw i am ei helpu i deimlo'n rhan ohono bob amser.'

Dementia together magazine: Oct/Nov 18

Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Dementia together magazine is for everyone in the dementia movement and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Categories

0 comments

Add a comment
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.