Dementia a’r pandemig: Cadw fy ymennydd i weithio yn ystod y cyfnod clo

Mae Jim Ibell, Hyrwyddwr Ffrindiau Dementia yng ngogledd Cymru, yn 77 oed ac mae ganddo Alzheimer. Mae’n rhannu sut mae wedi cadw’n brysur yn ystod y cyfnod clo.

Darllenwch y stori hon yn Saesneg

Rwy’n byw mewn pentref bach yng Nglannau Dyfrdwy Sir y Fflint. Mae wedi bod yn eithaf caled yn y pandemig, methu â mynd allan i gwrdd â phobl – mae hynny’n rhan fawr o gadw fy ymennydd i weithio, nid yn unig i mi ond i bawb sy’n byw gyda dementia. 

Croesi bysedd, trwy gadw at y rheolau, gallai fod drosodd yn fuan. 

Jim Ibell

Cyswllt teuluol 

Rwy’n credu mai un o’r rhannau gwaethaf o’r cyfnod clo yw peidio cael cysylltiad â fy nheulu, yn enwedig fy ngor-wyres. Mae hi’n bump oed a byddem ni’n chwarae ac yn mynd am dro, mae hi wir yn fy nghadw ar flaenau fy nhraed. Rwy’n dal i’w gweld pan fyddwn ni i gyd yn sgwrsio ar FaceTime a’r teulu i gyd yn cadw mewn cysylltiad ar y ffôn. Nid yw’r un peth, ond bydd yn rhaid iddo wneud am y tro. 

Yn ystod y pandemig, mae Alzheimer’s Society Cymru wedi bod yn cadw mewn cysylltiad â mi ar y ffôn i ofyn a yw popeth yn iawn a gofyn a allant helpu mewn unrhyw ffordd, ond hyd yn hyn rydym wedi ymdopi’n iawn gyda chymorth teulu. 

Alzheimer’s Society Cymru oedd yr unig rai, gan gynnwys y proffesiwn meddygol, a helpodd fi trwy fy nementia ar y dechrau. Fe wnaeth eu help fy nghodi o dwll dwfn iawn roeddwn i ynddo. Roeddwn i’n meddwl nad oedd unrhyw ffordd allan, ac roedd rhoi’r holl gefnogaeth a roddon nhw i mi wedi dod â mi yn ôl at y person rydw i heddiw. 

Zoom, Zoom, Zoom 

Ers mis Mawrth 2020, rwyf wedi cadw’n brysur trwy wneud llawer o gyfarfodydd Zoom – rwyf wedi eistedd ar wahanol baneli ac wedi gwneud sesiynau holi ac ateb, a hefyd wedi gwneud dros 400 yn fwy o Ffrindiau Dementia, ynghyd â gweithio gyda Gweithgor Dementia y 3 Gwlad a DEEP (y Prosiect Ymgysylltu a Grymuso Dementia)… felly ydw, dwi wedi cadw fy hun yn eithaf prysur! Mae’r mwyafrif o’r rhain yn wythnosol, weithiau ddwywaith yr wythnos. 

Rwyf bob amser yn credu y bydd pob Ffrind Dementia rwy’n ei wneud yn helpu i gael y gair allan o sut beth yw byw gyda dementia. 

Trwy wneud hyn, mae’n helpu pobl sydd newydd gael diagnosis – a phobl eraill y byddant yn siarad â nhw – i ddeall ychydig am ddementia. Dwi bob amser yn dweud bod gwybod ychydig am ddementia yn well na gwybod dim byd o gwbl. 

Ymunais â Gweithgor Dementia y 3 Gwlad am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2020. Es i ar wyliau am Chwefror i gyd a dod yn ôl ym mis Mawrth, mewn pryd i groesawu’r cyfnod clo! Rwy’n gwneud cymaint o gyfarfodydd Zoom gyda nhw, ni allaf eu cofio i gyd, ond ni fyddwn hebddyn nhw – maen nhw’n sicr yn cadw fy ymennydd yn brysur. 

Sicrwydd brechlyn 

Pan gefais yr hysbysiad i gael fy mrechiad COVID, roeddwn yn eithaf gofidus. Ond pan euthum roedd y staff yn barod iawn i helpu ac yn tawelu fy meddwl ar unwaith. Byddwn yn ei argymell i bawb, ac rwy’n edrych ymlaen at fy ail un i gael gorffen â’r cyfan. 

Pan ddywedwyd wrthym am y brechlyn roeddwn yn falch iawn. Roeddwn i’n meddwl po gyntaf y bydd pawb wedi ei gael, y cynharaf y bydd y pandemig hwn drosodd. Nid ydym am i hyn fod o gwmpas y flwyddyn nesaf.

Mae angen eich help arnom

Ni allwn gadw ein llinellau ffôn ar agor na rheoli’r cynnydd yn y galw am ein gwasanaethau heb gymorth ariannol ar frys. Cyfrannwch heddiw – gyda’ch help chi, gallwn ni ddangos i bobl sy’n byw gyda dementia nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

Rhoddwch nawr

Dementia together magazine: Apr/May 21

Dementia together magazine is for all Alzheimer’s Society supporters and anyone affected by the condition.
Subscribe now
Dementia together magazine is for all Alzheimer’s Society supporters and anyone affected by the condition.
Subscribe now

0 comments

Add a comment
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.