Dementia Connect ar gyfer Meddygon Teulu

Helpwch eich cleifion sydd â dementia i gael y cymorth iawn heddiw.

A GP talking to his patient over a desk

Beth ydi o? 

Mae Dementia Connect yn dod â’n gwasanaethau lleol a chenedlaethol at ei gilydd, gan ddarparu llwybr cefnogi clir i’ch cleifion sydd â dementia ar unwaith pan fyddant yn cael eu hatgyfeirio atom. 

Mae’n bwynt atgyfeirio unigol, syml sy’n gweithio law yn llaw â’r gofal clinigol rydych chi’n ei ddarparu, gan alluogi eich cleifion i gymryd rheolaeth o’u bywydau a byw’n dda gyda dementia.

Mae’n bwynt atgyfeirio unigol, syml sy’n gweithio law yn llaw â’r gofal clinigol rydych chi’n ei ddarparu, gan alluogi eich cleifion i gymryd rheolaeth o’u bywydau a byw’n dda gyda dementia.

Y mae hefyd yn cynnwys ein gwasanaeth Ochr yn Ochr, sy’n paru pobl sydd â dementia gyda’n gwirfoddolwyr ymroddgar ac yn eu galluogi nhw i wneud y pethau maen nhw’n mwynhau eu gwneud.

Roedd dros 90% o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn teimlo bod ein Cynghorwyr Dementia yn deall eu hanghenion.

Sut mae’n gweithio?

Ar ôl i chi gyfeirio eich claf at Dementia Connect, bydd Cynghorydd Dementia yn cysylltu ag ef a/neu ei ofalwr i gynnal asesiad cynhwysfawr o’i anghenion.

 
Bydd ein cynghorwyr yn cysylltu eich claf â’r cyngor sy’n iawn iddo, boed hynny’n gymorth wyneb yn wyneb, yn gyngor dros y ffôn neu ei gyfeirio at y gwybodaeth cywir.


Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i’ch cleifion a’ch meddygfa, ac nid yw’n dod i ben ar ôl sefydlu’r cymorth cychwynnol. Ar ôl cysylltu, bydd Cynghorydd Dementia eich claf yn cadw mewn cysylltiad, ac yn helpu’r claf i gael mynediad at wasanaethau a chymorth parhaus. 

Cyfeiriwch eich claf at Dementia Connect heddiw. 

Atgyfeirio

Defnyddiwch y ffurflen atgyfeirio isod i gyfeirio eich claf.


Nodwch fod y gwasanaeth newydd hwn yn cael ei dreialu yng Nghymru, Dwyrain Swydd Gaerhirfryn, Blackburn a Darwen, a Birmingham a Solihull, ac mai dim ond yn yr ardaloedd hyn y mae ar gael. 

I atgyfeirio, bydd angen côd atgyfeirio unigryw arnoch. Os nad oes gennych chi gôd eto, gwnewch gais am un drwy gysylltu â ni ar [email protected]; ni fyddwch yn gallu cyflwyno’r ffurflen hon heb gôd atgyfeirio dilys.


I gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych chi’n chwilio am gymorth y tu allan i’r ardaloedd hyn, cysylltwch â ni ar 03300 947 400 neu anfonwch e-bost at [email protected]

Further reading