The new Dementia Action Plan for Wales – Alzheimer’s Society comment

On 14 February 2018, Welsh Government launched its brand new Dementia Action Plan for Wales.

The Dementia Action Plan for Wales is a momentous step forward. It is the result of years of campaigning and hard work to ensure people affected by dementia in Wales have their say.

Sue Phelps, Country Director for Alzheimer’s Society Cymru said:

'For the 45,000 people affected by dementia in Wales and their families, the launch of Welsh Government’s Dementia Action Plan today is pivotal.

‘Wales has the lowest diagnosis rates in the UK, and people with dementia have been under supported during and after their diagnosis for far too long.’

‘We have campaigned long and hard, through our #45000reasons campaign, for a plan that recognises the rights of people affected by the condition.

'We hope this initial three year commitment through the Dementia Action Plan will bring about the changes that people with dementia have told us they need, such as; receiving a timely diagnosis and access to support services to enable people to live well with dementia.’

‘The real work starts now and the implementation of this Plan at a national and local level is key to improving the experiences of people with dementia and their families.

'This will only work with the continued inclusion and engagement of people who live with the condition, and by building and strengthening our dementia-friendly nation, where we all play an active role and are united against dementia.’

Read more about the Dementia Action Plan for Wales.

Dywedodd Sue Phelps, Cyfarwyddwr Gwlad,  Alzheimer’s Society Cymru:

'I’r 45,000 o bobl yr effeithir arnynt gan ddementia yng Nghymru a’u teuluoedd, mae lansio Cynllun Gweithredu ar Ddementia gan Lywodraeth Cymru heddiw yn hollbwysig.'

'Gan Gymru y mae’r cyfraddau diagnosis isaf yn y Deyrnas Unedig, ac nid yw pobl â dementia wedi cael digon o gefnogaeth yn ystod ac ar ôl eu diagnosis ers gormod o lawer o amser.'

'Rydym wedi ymgyrchu’n hir ac yn galed drwy’n hymgyrch #45000reasons dros gynllun fydd yn gwella’r sefyllfa i bobl yr effeithir arnynt gan y cyflwr.  Gobeithiwn y bydd yr ymrwymiad hwn dros bum mlynedd drwy’r Cynllun Gweithredu ar Ddementia yn creu’r newidiadau y mae pobl â dementia wedi dweud wrthym y mae arnynt eu hangen.'

'Mae’r gwaith go iawn yn dechrau yn awr ac mae gweithredu’r Cynllun hwn ar lefel genedlaethol a lleol yn allweddol i wella profiadau pobl â dementia a’u teuluoedd.  Bydd hyn ond yn gweithio drwy barhau i gynnwys ac i ymgysylltu â phobl sy’n byw â’r cyflwr, a thrwy adeiladu a chryfhau’n cenedl sy’n ystyriol o bobl â dementia, lle mae gennym oll rôl weithredol ac rydym yn unedig yn erbyn dementia.'

Categories