Alzheimer’s Society Cymru - different name, still united

Say hello to Alzheimer’s Society Cymru: united against dementia. Our new brand will help us beat dementia and live in a world without it.

Ed Bridges, External Affairs Manager, introduces Alzheimer's Society Cymru. (Scroll down for Welsh version)

Alzheimer’s Society is getting a refresh – a new brand, a new logo, a new identity. In Wales, we’re even getting a new name. Say hello to Alzheimer’s Society Cymru: united against dementia.

Alzheimer’s Society Cymru

This is a major step forward for our work here in Wales. Our brand reflects that we are the voice of people affected by dementia in Wales, and that the work we do in Wales will sometimes be different from what we do elsewhere. Not only does Alzheimer’s Society Cymru seek to reflect the increasingly different policies, laws and regulations in Wales, our team also deliver services and support in the English and Welsh languages. For many people with dementia in Wales, access to services in the Welsh language is not just a preference but a clinical need, as they may lose the ability to communicate in their second languages of English. Alzheimer’s Society Cymru will be united against dementia for all the communities of Wales.

In addition, to reflect Wales’ devolved politics, we increasingly run Wales-specific campaigns. Our groundbreaking work on dementia in rural Wales is an obvious example, as was our successful #45000reasons campaign which secured Wales’ first ever dementia strategy. Many people in Wales want to have the chance to support Welsh campaigns, donate to Welsh causes, and volunteer and fundraise for Welsh charities. Having a distinct Welsh identity will reinforce our ability to engage with audiences in Wales who want to join our fight and be united against dementia.

But a new name doesn’t mean distance – we’re still just on the other side of the border, and always at the end of a phone line. We will share with our colleagues in England and Northern Ireland the same commitment to delivering for people affected by dementia in Wales. You can reach out to our external affairs team, and follow our progress on @AlzSocCymru to better understand how you can support our work in Wales, and unite with us against dementia.

New Wales brand

Alzheimer's Society Cymru - enw gwahanol, dal yn unedig

Mae’r Gymdeithas Alzheimer yn cael adnewyddiad – brandio newydd, logo newydd, delwedd newydd. Rydym hyd yn oed yn cael enw newydd yng Nghymru. Rhowch groeso i Alzheimer’s Society Cymru: unedig yn erbyn dementia.

Mae hwn yn gam enfawr ymlaen i’n gwaith yma yng Nghymru. Mae ein brand yn adlewyrchu mai ni yw’r llais ar gyfer pobl â effeithir gan dementia yng Nghymru, a bod ein gwaith rydym yng Nghymru weithiau’n wahanol i’r gwaith a wneir mannau eraill. Nid dim ond adlewyrchu’r gwahaniaethau cynyddol mewn polisïau, cyfreithiau a rheoliadau sydd yng Nghymru mae Alzheimer’s Society Cymru yn ceisio gwneud, mae ein tïm hefyd yn cynnig gwasanaethau a chymorth yn y Gymraeg a Saesneg. Nid mater o ddewis yw mynediad at gwasanaethau yn Gymraeg yw hi ar gyfer nifer o bobl â dementia yng Nghymru, ond angenrhaid clinigol gan y gallent golli’r gallu I gyfathrebu yn eu hail iaith, Saesneg. Bydd Alzheimer’s Society Cymru yn unedig yn erbyn dementia ar gyfer pob cymuned yng Nghymru.

Hefyd, i adlewyrchu polïsiau wedi’u datganoli i Gymru, rydym yn rhedeg mwy a mwy o ymgyrchoedd yn benodol i Gymru. Mae ein gwaith ar dementia yng Nghymru wledig yn un esiampl sy’n torri tir newydd, a’n ymgyrch llwyddiannus #45000reasons a sicrhaodd y strategaeth dementia Cymraeg cyntaf erioed. Mae nifer o bobl yng Nghymru eisiau’r cyfle i gefnogi ymgyrchoedd Cymraeg, rhoi arian i achosion Cymraeg, a gwirfoddoli a chodi arian ar gyfer elusennau Cymraeg. Bydd cael hunaniaeth Gymreig ar wahân yn atgyfnerthu ein gallu i ymgysylltu â chynulleidfaoedd yng Nghymru sy'n awyddus i ymuno â'n brwydr ac fod yn unedig yn erbyn dementia.

Ond nid yw enw newydd yn golygu pellter – rydyn ni dal ar ochr arall y ffin, a dim ond ar ochr arall y ffôn. Byddwn yn rhannu’r un ymrwymiad i weithio dros pobl sy’n cael eu heffeithio gan dementia yng Nghymru gyda’n cydweithwyr yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Gallwch gysylltu â’n tîm materion allanol, a dilyn ein cynnydd ar @AlzSocCymru i ddysgu mwy am sut gallwch gefnogi ein gwaith yng Nghymru, ac ymuno â ni wrth ymladd yn erbyn dementia.

Think this page could be useful to someone? Share it:
Categories

1 comment

Add your own

[…] Read about the new Wales rebrand: Alzheimer’s Society Cymru […]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.